VGM Plan

Download onderaan de pagina jouw format VGM Plan

Een VGM Plan, ook wel vaker V&G Plan genoemd, is een document wat beschrijft hoe er op een projectlocatie wordt samengewerkt tussen de verschillende partijen. Denk hierbij aan samenwerking tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, maar ook aan de samenwerking tussen meerdere partijen zoals bijvoorbeeld de onderaannemers.

 

Het doel van een dergelijk plan is te waarborgen dat risico’s goed in kaart zijn gebracht, inclusief de betreffende maatregelen tegen de risico’s. Denk hierbij ook aan de risico’s uit omgevingsfactoren. Het plan moet tijdens het bouwproces de aandacht voor veiligheid en arbeidsomstandigheden garanderen. Daarnaast is het doel van het plan om de coördinatie en samenwerking tussen de verschillende partijen zoveel als mogelijk te optimaliseren. 

VGM of V&G Projectplan?

Deze 2 termen worden, zoals hierboven al kort aangegeven, veel door elkaar gebruikt. V&G staat voor Veiligheid en Gezondheid terwijl VGM de afkorting is van Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Omdat we in de praktijk steeds vaker zien dat milieuvereisten en milieuaspecten meegenomen moeten worden in de projectplannen wordt steeds vaker de naam VGM Projectplan gebruikt in plaats van V&G Projectplan.

Wanneer is een VGM Plan verplicht?

Het is wettelijk vastgelegd wanneer een VGM Plan opgesteld moet worden. Dit is namelijk een onderdeel van de Arbowet.

Er moet een plan beschikbaar zijn als:

 • de bouw waarschijnlijk langer duurt dan 30 werkdagen en op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk aan het werk zijn;
 • de bouw waarschijnlijk langer duurt dan 500 mensdagen;
 • wanneer de bouw bijzondere gevaren voor werknemers met zich meebrengt.

 

Let op: is jouw organisatie gecertificeerd voor VCA? Dan wordt je geacht minstens 1 keer per jaar een VGM Plan opstellen, ook op het moment dat jouw projecten niet aan de bovenstaande criteria voldoen. Dit is een eis uit de norm waar auditoren streng naar gekeken wordt.

 

Daarnaast kan het natuurlijk ook zijn dat jouw opdrachtgever dit eist. Dit zal zeker het geval zijn als de opdrachtgever zelf verplicht is een plan op te stellen.

Wat moet er precies in een VGM Plan staan?

Ieder VGM Plan moet uiteraard de juiste informatie bevatten. Hierin moet minimaal zijn opgenomen:

 • Een beschrijving van het project en activiteiten.
 • Een overzicht van de betrokken ondernemingen.
 • De naam van de VGM Coördinator.
 • Een uitgebreide risico-inventarisatie.
 • De maatregelen tegen de vastgestelde risico’s.
 • De maatregelen voor toezicht op de risico’s.
 • De wijze waarop voorlichting en instructie wordt gegeven op de bouwplaats.
 • Details over verdere risicovolle werkzaamheden.
 • Details over de locatie, zoals hoe de bouwplaats wordt ingericht.
 • Details over hoe te handelen bij noodsituaties.

 

Hoe uitgebreid dit beschreven moet worden is afhankelijk van de type werkzaamheden en de complexiteit van de werkzaamheden.

Wanneer is een VGM Plan ontwerpfase verplicht?

Een VGM Plan dient altijd in de voorbereidingsfase opgesteld te worden. Deze fase noemen we ook wel de ontwerpfase. De opdrachtgever is hiervoor verantwoordelijk, terwijl alle aannemers en onderaannemers die actief zijn op het project zelf een VGM deelplan opstellen. Bij de uitvoeringsfase volgt het definitieve VGM Plan. Dit definitieve plan wordt door een van de uitvoerende partijen opgesteld. Hiervoor wordt door de opdrachtgever vaak de hoofdaannemer aangewezen.  De uitvoerende partij benoemt daarbij ook een coördinator die toezicht houdt op de naleving van het plan.

Voorbeeld VGM Plan

Ga je zelf aan de slag met het opstellen van een VGM Plan maar heb je hier nog geen basis voor? Zoek je een helder voorbeeld? Wij kunnen je hiermee helpen! Download nu ons template voor een VGM Plan.

Naam