Privacy policy HSE Tools

1. Inleiding

HSE Tools is onderdeel van KAM Consultants B.V., (hierna: KAM), gevestigd aan de Westhoven 10 te (6042 NV) Roermond, KvK-nummer 68464487. KAM is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van jouw persoonsgegevens.

KAM verwerkt dagelijks informatie over personen. KAM houdt zich daarbij aan de wet. KAM respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens KAM verwerkt en voor welke doeleinden. Wij raden je aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Heb je vragen over de inhoud van de privacyverklaring? Neem dan contact op met onze marketing afdeling.

2. Persoonsgegevens

KAM verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn. KAM slaat de persoonsgegevens die KAM van jou ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die KAM ontvangt bij aanmelding voor een nieuwsbrief of voor een event, ten behoeve van een sollicitatie, of als je telefonisch of per e-mail contact met KAM opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

  • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens;
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
  • Locatiegegevens;
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Social media

KAM is op verschillende sociale media te vinden, zoals op LinkedIn, Instagram en Facebook. Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken wanneer je functies op onze websites gebruikt. Indien een dergelijke functie door jou wordt gebruikt kunnen wij je persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie.

3. Ontvanger

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten KAM, behalve in een van de volgende omstandigheden:

Uitvoering van een overeenkomst

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens jou na te komen. Denk hierbij aan het doorgeven van je gegevens aan de postbezorger/koerier om indien nodig documenten bij jou te bezorgen.

Met jouw toestemming

Met jouw toestemming kunnen wij je persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar je toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Juridisch

KAM kan door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om jouw gegevens te delen. KAM deelt in dat geval alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om je persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om aan jou onze diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk je persoonsgegevens verwijderen. Indien je bijvoorbeeld je e-mailadres hebt verstrekt zodat wij je op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij je gegevens daarvoor nog wel bewaren.

4. Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU

KAM kan jouw persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het buitenland. Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens als Nederland. Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen binnen KAM ten behoeve van een goede bedrijfsvoering.

5. Jouw rechten

Je hebt jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, het wissen van gegevens, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe je deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Recht van inzage

Op jouw verzoek zullen wij je schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van je verwerken. Bij je verzoek dien je je te identificeren door middel van een kopie van je rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van jou hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij je daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten je geldend kunt maken.

Verbetering of aanvulling

Als je inzage in de verwerking van je persoonsgegevens hebt ontvangen, kun je ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvang je van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van je onjuiste of onvolledige gegevens.

Gegevenswissing

Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

 

 

  • De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
  • Je trekt je toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
  • Je maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om jouw bezwaar niet te honoreren;
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
  • Wij moeten je persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
  • Wij hebben je gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.

Beperking verwerking

Als je een onjuistheid of onvolledigheid in jouw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kun je ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij jouw verzoek in behandeling hebben. Je mag ons ook om beperking van de verwerking van je gegevens vragen als je van mening bent dat wij je gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als je bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van jouw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Bezwaar

Je mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van jou persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van je gegevens na ontvangst van jouw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden. Verwerken wij jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag je daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Uitoefenen rechten

Wil je van één of meer van jouw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kun je contact opnemen met ons via het e-mailadres info@kam-consultants.nl. KAM zal op jouw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij je binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.

Worden jouw persoonsgegevens verwerkt op grond van je toestemming? Dan heb je het recht om je toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van je toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

6. Klachten

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Dan wijzen wij je op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van je klacht.

7. Vragen?

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail met je vraag naar: info@kam-consultants.nl.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. Op deze pagina wordt de nieuwste versie gepubliceerd.